10.1 Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu ve Velharticích,  a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému referátu MÚ v Sušici nebo KrÚ v Plzni dle charakteru informace, která byla požadována.
Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná Rada obce nebo starosta.
Proti rozhodnutí obecního úřadu  při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starostynebo Rady obce učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu , a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením rady obce nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).