USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZE 14. 8. 2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELHARTICE

USNESENÍ  Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZE 14. 8. 2012

USNESENÍ z veřejného zasedání ZO ze 14. 8. 2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

158.       zprávu o činnosti rady obce  
159.       zprávu starosty obce  
160.       rozpočtové opatření č. I/1    Zastupitelstvo obce schvaluje: 
161.       rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 210 000,- Kč (celkové rozpočtové příjmy 14 756 239,- Kč) a výdajů o 821 751,- Kč (celkové rozpočtové výdaje 15 367 990,- Kč). Rozpočtový schodek ve výši 611 751,- Kč bude kryt prostředky z minulých účetních období.  
162.       zápisy v kronice Obce Velhartice za rok 2011  
163.       zařazení opravy kostela Narození Panny Marie ve Velharticích do Programu regenerace městské památkové zóny – realizace v roce 2013  
164.       vytvoření pracovní skupiny na rekonstrukci náměstí ve Velharticích ve složení Ing. Pavel Prosr, Ing. Jan Löffelmann, Ing. Petr Mejstřík a Ing. Viktor Kopačka   

 Zastupitelstvo obce rozhodlo o: 
165.
       prodeji zámku Nemilkov p. Richardu Josefu Pawlasovi, Dobrá Voda 8 – budova čp. 1 na poz. p.č. st. 30/1, pozemek p.č. st. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 600 m2, poz. p.č. 1184 (ostatní plocha) o výměře 3420 m2 a poz. p.č. st. 30/17 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 125 m2 – vše v k.ú. Nemilkov, za celkovou cenu 1 400 000,- Kč  
166.       prodeji ideální 1/20 pozemku p.č. 845/107 v k.ú. Velhartice, tj. 18 m2, za cenu 35,- Kč/m2  akciové společnosti Vesa Velhartice    

Zastupitelstvo obce ukládá: 
167.
       upozornit pořadatele dětského tábora v Horách Matky Boží (HZS hl.města Prahy) na rušení nočního klidu v období letních prázdnin       

 Ověřovatelé zápisu:    
Ing. Václav Jarošík   
 Mgr.Marie Musiolová            

Ing. Pavel Prosr, starosta    
Ing. Jan Löffelmann, místostarosta                

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velhartice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ