Usnesení RO ze dne 12.6.2012

Zápis RO 12.6.2012

Usnesení ze schůze rady obce, konané dne 12.6.2012 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce schvaluje:

229. přidělení bytu 2+1 (po p. Kořínkové) Velhartice čp. 181 p. Nikole Čapíkové, Nemilkov 3, od 1.8.2012 do 30.06.2013 za stávající nájemné

230. přidělení volného bytu 2+1 Velhartice čp. 63 p. Karlu Němcovi, Velhartice E 49, od 1.7.2012 do 30.06.2013 za stávající nájemné

231. stavební úpravy v nově přiděleném bytě p. Kořínkové v souladu s předloženým návrhem na vlastní náklady žadatele

232. finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pěveckému Sušickému dětskému sboru

233. změnu umístění stavby RD p. Havlůje na st.p.p.č. 5 a 53 PK v k.ú. Chotěšov pouze v případě písemného souhlasu všech majitelů sousedních nemovitostí. RO doporučuje vést dešťovou kanalizaci společně s vodovodní přípojkou a nikoliv přes pozemek manželů Reiglových

234. nájem v pohostinství v Chotěšově od 1.7.2012 ve výši 500,- Kč za rok včetně služeb s výjimkou el. energie


Rada obce rozhodla:

235. o pronájmu části pozemku p.č. 169/4 v k.ú. Velhartice o výměře 150 m2 (zahrádka po p. Váchovi) p. Vladislavě Vališové a p. Ditě Dufalové, Velhartice 181, každé 75 m2 – na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2 + DPH ročně


Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Jonáš ……………..…..….........…..


Ing. Pavel Prosr, starosta …………………...…….……......……....


Ing. Jan Löffelmann, místostarosta………………….………..........