USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO | OBECNÍ ÚŘAD VELHARTICE

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO

Usnesení z veřejného zasedání ZO

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14. 8. 2012 v 19.30 hod. v pohostinství v Horách Matky Boží.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
158. zprávu o činnosti rady obce
159. zprávu starosty obce
160. rozpočtové opatření č. I/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:
161. rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 210 000,- Kč (celkové rozpočtové příjmy 14 756 239,- Kč) a výdajů o 821 751,- Kč (celkové rozpočtové výdaje 15 367 990,- Kč). Rozpočtový schodek ve výši 611 751,- Kč bude kryt prostředky z minulých účetních období.
162. zápisy v kronice Obce Velhartice za rok 2011
163. zařazení opravy kostela Narození Panny Marie ve Velharticích do Programu regenerace městské památkové zóny – realizace v roce 2013
164. vytvoření pracovní skupiny na rekonstrukci náměstí ve Velharticích ve složení Ing. Pavel Prosr, Ing. Jan Löffelmann, Ing. Petr Mejstřík a Ing. Viktor Kopačka

Zastupitelstvo obce rozhodlo o:
165. prodeji zámku Nemilkov p. Richardu Josefu Pawlasovi, Dobrá Voda 8 – budova čp. 1 na poz. p.č. st. 30/1, pozemek p.č. st. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 600 m2, poz. p.č. 1184 (ostatní plocha) o výměře 3420 m2 a poz. p.č. st. 30/17 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 125 m2 – vše v k.ú. Nemilkov, za celkovou cenu 1 400 000,- Kč
166. prodeji ideální 1/20 pozemku p.č. 845/107 v k.ú. Velhartice, tj. 18 m2, za cenu 35,- Kč/m2 akciové společnosti Vesa Velhartice

Zastupitelstvo obce ukládá:
167. upozornit pořadatele dětského tábora v Horách Matky Boží (HZS hl.města Prahy) na rušení nočního klidu v období letních prázdnin

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Václav Jarošík
Mgr.Marie Musiolová

Ing. Pavel Prosr, starosta
Ing. Jan Löffelmann, místostarosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velhartice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ