Usnesení RO z 24.4.2012

Usnesení
ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 24.4.2012 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce bere na vědomí:
196. informaci o stavu žádosti o dotaci na „Revitalizaci zeleně v obcích“ a „Obnova alejí a stromořadí“
197. informaci o volném bytu v domě s pečovatelskou službou
198. postup žádosti o dotaci na opravu střešního pláště tělocvičny

Rada obce schvaluje:
199. umístění vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku p.č. 159/2 v k.ú. Velhartice – u čp. 155
200. trvat na úhradě škody firmou Investtel s.r.o. Klatovy
201. přidělení bytu 2+1 v bytovém domě Velhartice čp. 63 p. Romaně Gabrielové za stávající nájemné na dobu určitou – do 31.12.2013
202. uzavření zahrady školy včetně vybudování potřebného oplocení

Rada obce neschvaluje:
203. prominutí poplatků p. Oldřichu Říhovi spojených s pořádáním koncertu skupiny KATAPULT
204. vstup a vjezd na obecní pozemky firmě Geo Vision s.r.o. za účelem provádění geologických prací
205. finanční příspěvek klubu RADOST z Prostějova
206. uzavření smlouvy s fou Galileo Corporation s.r.o. Chomutov na tvorbu www stránek
207. sponzorování akce fy International Sports Marketing s.r.o.

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
208. rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmů o 803 066,- Kč (celkem 14 311 619,- Kč), navýšení výdajů o 675 970,- Kč (celkem 14 184 523,- Kč)
209. závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad
210. vodné a stočné za období 2.7.2011-1.7.2012 ve stejné výši jako v minulém období:
Velhartice vodné 12,72 Kč/m3 + DPH, stočné 9,09 Kč/m3 + DPH
ostatní osady vodné 20,90 Kč/m3 + DPH. Stejné ceny doporučuje ZO ke schválení i jako ceny předběžné pro období 2.7.2012-1.7.2013
211. zpracování lesního hospodářského plánu na období 2014-2023 Ing. Václavem Paterou (autor stávajícího LHP) za cenu 380,- Kč/ha
212. plány práce kontrolního a finančního výboru
213. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ na p.p.č. 566/1 a 567/1 v k.ú. Chotěšov
214. dlouhodobý bezplatný pronájem části pozemku p.č. 218/51 v k.ú. Hory Matky Boží p. Janu Hlaváčkovi, Žatec
215. hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Velhartice za rok 2011 ve výši 130,43 Kč a převod celé částky do rezervního fondu

Rada obce ukládá:
216. svolat vlastníky pozemku v lokalitě „Pod tankovkou“ ohledně územní studie této lokality a připravovaného územního rozhodnutí
217. prověřit rozsah opravy bytu zbrojmistra v hasičské zbrojnici v Horách Matky Boží

Ověřovatel zápisu:
Jan Matějček
Ing. Pavel Prosr, starosta
Ing. Jan Löffelmann, místostarosta