Usnesení RO z 21.2.2012 rozšířené o dalčí členy ZO

Usnesení
ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 21.2.2012 v 19.30 hod. na obecním úřadě.


Rada obce bere na vědomí:
174. stav žádosti o dotaci na lesní techniku, výměnu oken obecního úřadu, dovybavení festivalového stanu, sportovní setkání mládeže partnerských obcí a obcí DSO Ostružná

Rada obce schvaluje:
175. záměr prodeje části p.p.č. 845/107 v k.ú. Velhartice o celkové výměře 360 m2. Obec je vlastníkem 1/20 pozemku, tj. 18 m2
176. výměnu vchodových dveří u bytu p. Suchopára, Nemilkov 28

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
177. rozpočtové opatření č. 1 – navýšení příjmů o 471 053,00 Kč a výdajů o 247 900,00 Kč
178. návrh na vyřazení majetku v roce 2012 dle předloženého seznamu
179. dlouhodobý bezplatný pronájem pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Stojanovice p. Vojtěchu Janouškovi, Chotěšov 10

Rada obce ukládá:
180. prověřit skutečnosti ohledně dohody o vstupu na nemovitost a podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na p.p.č. 549/1 v k.ú. Velhartice – termín: do jednání ZO
181. vyzvat p. Antonína Nohu, Chotěšov 41, k doložení likvidace odpadu vzniklého jeho podnikatelskou činností v roce 2011 – termín: do 29.2.2012
182. prověřit možnost úpravy lípy na obecním pozemku u rodinného domu Velhartice čp. 33 – termín: do 29.2.2012
183. jednat s p. Karlem Rieglem ohledně dalšího provozování pohostinství v Chotěšově – termín: do 29.2.2012

Ověřovatel zápisu: Jiří Krulec

Ing. Pavel Prosr, starosta
Ing. Jan Löffelmann, místostarosta