Usnesení RO ze 7.2.2012

Usnesení
ze schůze rady obce, konané dne 7.2.2012 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce bere na vědomí:
154. výpověď nájmu bytu podanou p. Janou Harantovou
155. zápis z jednání osadního výboru Hory Matky Boží
156. vyhodnocení lesnické činnosti za rok 2011
157. výši stravného ve školní jídelně Základní školy a mateřské školy Velhartice od 1.2.2012
158. cenu za systém nakládání s komunálním odpadem předloženou firmou Rumpold-P od 1.1.2012 – svoz a skládkování KO (2336,- Kč/t), svoz tříděného odpadu, nebezpečného a velkoobjemného odpadu
159. stav žádostí o dotace na akce v roce 2012
- výměna oken v budově OÚ, dovybavení festivalého stanu, sportovní hry mládeže partnerských obcí v květnu 2012

Rada obce schvaluje:
160. dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě na dopravní obslužnosti uzavřené s Plzeňským krajem. Obec se bude podílet částkou 53 820,- Kč.
161. záměr pronájmu pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Stojanovice o výměře 1115 m2 p. Vojtěchu Janouškovi, Chotěšov 10
162. organizační řád OÚ Velhartice pro volební období 2010 – 2014
163. mimořádnou finanční pomoc v těžké sociální situaci
164. povodňový plán Obce Velhartice
165. provozní řád multifunkčního sportovního hřiště
166. výši členského příspěvku Dobrovolnému svazku obce Ostružná ve výši 10,- Kč/obyvatel

Rada obce souhlasí:
167. s umístěním fotovoltaických panelů na střechu rodinného domu čp. 149 v k.ú. Velhartice
168. se stavbou rodinného domu k trvalému bydlení pro p. Miroslavu Jirákovou, Čejov, a p. Petra Dygrýna, Kejžlice, na poz.p.č. 567/1 a 570 v k.ú. Chotěšov. Obec obyvatelům domu nezajistí dodávku pitné vody.

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
169. výsledky inventarizace obecního majetku za rok 2011
170. ceny za systém nakládání s komunálním odpadem pro rok 2012

Rada obce ukládá:
171. zjistit, zda parcela č. 598 v k.ú. Chotěšov nebyla historickým majetkem obce
172. zajistit cenové nabídky na vypracování lesního hospodářského plánu nejméně od 3 firem
173. zorganizovat jednání zúčastněných stran obhledně prodeje zámku v Nemilkově

Ověřovatel zápisu: Jan Matějček

Ing. Pavel Prosr, starosta
Ing. Jan Löffelmann, místostarosta