Usnesení RO ze dne 20.11.2012

 

 

 

 

 

 Usnesení

 

         ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 20.11.2012 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

 

Rada obce schvaluje:

284.       roční odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Velhartice dle předloženého návrhu

 

Rada obce bere na vědomí:

285.       předpoklad provozních nákladů ZŠ a MŠ Velhartice v r. 2013

286.       plán hospodaření v obecních lesích v r. 2013

 

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:

287.       návrh rozpočtu na rok 2013 jako vyrovnaný, příjmy i výdaje ve výši 13.558.000,- Kč

288.       rozpočtový výhled na období 2014 – 2015

289.       rozpočtové opatření č. 5 – navýšení příjmů o 69.000,- a výdajů o 1.694.000,- Kč

290.       odměny členům osadních výborů (nečlenům ZO) dle předloženého návrhu za rok 2012

291.       vyřazení nábytku z kanceláře starosty, nabídnout k odprodeji

292.       obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2013

293.       smlouvu s ČRS MO Sušice o pronájmu rybníka Bušek na dobu 1.1.2013 – 31.12.2014 za stávající nájemné

 

Rada obce ukládá:

294.       iniciovat jednání o provozu tělocvičny za účasti zástupců TJ ARBO, obce a ZŠ a MŠ Velhartice

295.       požádat dopravní inspektorát o návrh řešení dopravní situace před školou

296.       zjistit podmínky pro poskytování služby „prohlídka spalinových cest“ z hlediska zákona

297.       po uzavření účetního roku provést rozbor plnění rozpočtu za rok 2012

298.       upozornit SÚSPK na propadající se krajnice silnice v Chotěšově

299.       upozornit Rumpold-P Sušice na vracení vyprázdněných popelnic na původní místo – mimo komunikaci

  

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Jonáš  

Ing. Pavel Prosr, starosta   

Ing. Jan Löffelmann, místostarosta