Usnesení RO ze dne 4.12.2012

Usnesení

 

ze schůze rady obce,  konané dne 4.12.2012 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

 

 Rada obce bere na vědomí:

300.       požadavek na opravu kaple v Chotěšově

 

Rada obce schvaluje:

301.       prodloužení nájemní smluv na byty: Lojeková Lucie, Nemilkov 28, Suchopár Dietmar, Nemilkov 28, a Pira Peter, Velhartice 63, do 31.12.2013 za stávající nájemné

302.       záměr prodeje části pozemku p.č. 99/5 v k.ú. Stojanovice, o výměře 108 m2

303.       záměr pronájmu pozemku p.č. PK 432/4 v k.ú. Nemilkov

 

Rada obce neschvaluje:

304.       osazení radiátorů měřáky tepla v bytovém domě Nemilkov 28

 

Rada obce souhlasí:

305.       s realizací stavby na pozemku p.č. 81 v k.ú. Chotěšov za podmínky doložení vytyčovacího plánu a zakreslení přesného umístění stavby. Stavba musí být umístěna mimo vodovodní řad.

306.       s vybudováním 2 kopaných studní na pozemku p.č. 40 v k.ú. Drouhavec za podmínky samostatného napojení na kravín, nepropojení s obecním vodovodem a výkop nebude souběžně veden se stávajícím vodovodním řadem

 

Rada obce ukládá:

307.       trvat na úhradě reklamované faktury za vodné 2012 (M.Zíbar, Nemilkov 28)

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Krulec  
Ing. Pavel Prosr, starosta  

Ing. Jan Löffelmann, místostarosta