Přírodní park Buděticko

Vyhlášen: 1994
Výměra: 44 km2

Chráněné území o rozloze 44 km2 založené v roce 1994 za účelem zachování mozaikovité krajiny s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Na území parku se vyskytuje až sedm druhů orchidejí a další vzácné rostliny. Mezi vzácné živočišné druhy patří zástupci teplomilné fauny, např. saranče modrokřídlá nebo majka obecná, dále pak škeble rybniční nebo vydra. Území parku se rozkládá mezi městem Sušice, obcemi Žichovice, Rabí, Bojanovice, Vlkonice, Otěšín, Čejkovy, Zbynice a Hrádek u Sušice. Buděticko zahrnuje 2 geomorfologicky odlišná území.

Jihovýchodní část zasahuje do Pošumavského krasu. Vápencové vrchy dávají krajině charakteristický ráz a vyskytuje se na nich řada druhů vzácných a zákonem chráněných rostlin.

Nejcennějšími lokalitami jsou vrchy Čepičná a Chanovec. Na západě, SZ a S převládají v geologickém podloží ruly a křemenné diority, které určují odlišný charakter vegetace. Převažují zde acidofilní doubravy.

Mapa